Badmintonový klub TJ Baník Most
 
 
 

Termínový kalendář

Financováno z dotace posktynuté statutárním městem Most

Statistika návštěvnosti

Soustředění Rumburk info - Covid 19

2.8.2021
 

Vážení rodiče, účastnici soustředění,

v současné době je podmínkou účasti na soustředění odevzdání jednoho z níže jmenovaných dokladů u odjezdu:

  • doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o:
  1. negativním výsledku PCR testu ne starší 7 dnů

nebo

  • doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o:
  1. negativním výsledku Antigenního testu ne starší 3 dnů

nebo

  • doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,
    od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dní

nebo

  • doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a doloží, že uplynulo:
  1. 22 dní po 1. dávce nebo 22 dní po 2. dávce (u dvoudávkových vakcín)
  2. 14 dní (u jednodávkové vakcíny)

V případě elektronické verze výše jmenovaných potvrzení, vyplní zákonný zástupce/účastník čestné prohlášení a elektronickou verzi předloží ke kontrole u odjezdu.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný/á: ………………........................................................................ datum nar.: ..................................

(jméno a příjmení zákonného zástupce)

 

jako zákonný zástupce dítěte/účastníka: ...............……....................................... datum nar.: ..................................

(jméno a příjmení dítěte/účastníka)

 

Trvale bytem: …………………………………………………………..………………..………………………………………………………………………

 

 

Prohlašuji, že (označte křížkem relevantní skutečnost):

☐         uvedená osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

 

☐         absolvovala nejdéle před 3 dny antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,

 

☐         uvedené osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,

 

☐        uvedená osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

 

V Mostě dne ....................................................

 

………………………………………………………………………………

Podpis zletilého účastníka nebo podpis zákonného zástupce nezletilého účastníka

 

Kategorie: Jednotlivci - Ostatní info